+48 41 33 030 33

Zapytanie ofertowe

17 Maj 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR EKSPERTA W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA

1. I. ZAMAWIAJĄCY:
FONTIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Zagnańska 153
25-563 Kielce 


1. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza, polegająca na  opracowaniu modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach  I etapu działania 1.2 POPW zgodnie z wymogami zawartymi                            
w obowiązującej dokumentacji konkursowej dotyczącymi standardu tworzenia modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW.  
Zakres modelu winien obejmować wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji powiązanego z kompleksową strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego. Przygotowany model biznesowy powinien odzwierciedlać charakter udzielonego doradztwa. Wymagane elementy modelu biznesowego internacjonalizacji:


1)        Metryczka, zawierająca: nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument, numer umowy o dofinansowanie, nazwę wykonawcy usług doradczych, imiona i nazwiska autorów oraz datę sporządzeni dokumentu;
2)        Analiza możliwości przedsiębiorstwa, w zakresie internacjonalizacji działalności, obejmująca: analizę produktów, strukturę organizacyjną i zdolności produkcyjne,  zdolność finansową, strukturę powiązań kapitałowych i relacji biznesowych oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa;
3)        Cele przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;
4)        Określenie rynków docelowych, na podstawie analizy popytu produktów, na rynkach zagranicznych oraz wskazanie potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
5)        Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projektem możliwości sprzedaży na wybranych rynkach, zawierająca: strategię cenową, odnosząca się do kosztów wytworzenia  i wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny;
6)        Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji;
7)        Wskazanie efektywnych narzędzi i metod marketingowych i promocyjnych;
8)        Wytyczne, w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa  i przygotowanie go do działalności eksportowej;
9)        Propozycje możliwości źródeł zewnętrznych finansowania działalności eksportowej;
10)     Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym, w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;
11)     Przedstawienie modelu biznesowego, obejmujące zagadnienia: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura przychodów;
12)     Harmonogram oraz kosztorys wdrażania modelu biznesowego;
13)     Projekt opłacalności wdrożenia modelu biznesowego, w podziale na wariant pesymistyczny, neutralny oraz optymistyczny;
14)     Cele szczegółowe obrazujące postęp wdrażania modelu biznesowego.

1. II. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotowe zamówienie winno zostać wykonane w terminie maksymalnie 180 DNI, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania.

1. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają  odpowiednią wiedzę  i doświadczenie.  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
-      Wykonawca okaże się referencjami lub innymi dokumentami od co najmniej  5 podmiotów w zakresie świadczonych usług doradczych prowadzących  do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej na rzecz tych podmiotów działających na rynku właściwym ze  względu  na  działalność  Wnioskodawcy (ujęcie branżowe) i /lub jednym z potencjalnych rynków zagranicznych Wnioskodawcy (ujęcie geograficzne). Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca winien załączyć do oferty referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług. Powyższe dokumenty winny zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
-        Zakres branżowy usług: branża medyczna, rehabilitacyjna, kosmetyczna, wypoczynkowo - rekreacyjna
-        Zakres geograficzny potencjalnych rynków zagranicznych Wnioskodawcy: Izrael, Kanada, Niemcy, Rosja, Skandynawia, Stany Zjednoczone, Ukraina i / lub Wielka Brytania
-      Wykonawca wykaże się kooperacją z co najmniej 2 podmiotami operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na jednym z potencjalnych rynków zagranicznych Wnioskodawcy. Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne dokumenty poświadczające spełnienie powyższego wymogu. Powyższe dokumenty winny zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
-        Potencjalne rynki zagraniczne Wnioskodawcy: Izrael, Kanada, Niemcy, Rosja, Skandynawia, Stany Zjednoczone, Ukraina i / lub Wielka Brytania
-      Wykonawca wykaże się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług internacjonalizacji przedsiębiorstw. Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie, z którego wynika spełnienie powyższego wymogu. Oświadczenie winno zostać dołączone do oferty w formie oryginału.
-      Wykonawca wykaże, iż jest członkiem międzynarodowej sieci wspierającej internacjonalizację przedsiębiorstw, która może mieć wpływ na skuteczność usług na rynkach zagranicznych. Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne dokumenty poświadczające spełnienie powyższego wymogu. Powyższe dokumenty winny zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 
2)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
-      Wykonawca wykaże, iż dysponuje ekspertami posiadającymi:
a)       co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług internacjonalizacji;
b)      wiedzę z zakresu sporządzania modeli biznesowych opartych o koncepcję  business model canvas.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia  z  wykorzystaniem załączonego wzoru – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, który będzie zawierał informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia i z którego wynikać będzie spełnienie powyżej wskazanych wymogów (a i b).
3)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie istniejących powiązań osobowych i kapitałowych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia Wykonawcy winni złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

1. IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1)         CENA (C) – 60%  - oferta najkorzystniejsza (najniższa) cenowo otrzyma 60 pkt. 
Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
 
            C min.
C = ------------------- x 60 pkt        (1 pkt = 1%)
            C bad.
gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
C min. - cena łączna brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia najniższa spośród wszystkich ofert tj. cena łączna brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
C bad. - cena łączna brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. łączna cena brutto za  wykonanie przedmiotu zamówienia.

2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA LICZONY W DNIACH (T) – 40% - oferta najkorzystniejsza 
w tym kryterium otrzyma 40 pkt. 
Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
 
            T min.
T = -----------------  x 40 pkt        (1 pkt = 1%)
            T bad.
gdzie:
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia.
T min. - najkrótszy termin (w dniach) za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazany przez Wykonawcę (spośród wszystkich ofert).
T bad. - termin (w dniach) za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie badanej.
 
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 180 DNI. Zamawiający nie precyzuje wymogu w odniesieniu do minimalnego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wskazać termin wykonania zamówienia w Formularzu Ofertowym.
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
w kryterium (C+T) wyliczonych wg zasad, podanych powyżej.  Maksymalna ilość punktów wynosi 100.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty. 
 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy istnieje konieczność przedłożenia stosownego pełnomocnictwa. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia należy wyrazić w PLN,  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1. VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera w zamkniętej kopercie (decyduje data wpływu) na adres:

FONTIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Zagnańska 156
25-563 Kielce
Koperta winna zostać opisana w następujący sposób:

WYBÓR EKSPERTA W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI 
W RAMACH I ETAPU DZIAŁANIA 1.2 POPW

Nie otwierać przed 17.05.2016. r., godz. 10:00

1. Termin składania ofert: 17.05.2016 R. DO GODZ. 9:30 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. VII. INFORMACJE DODATKOWE:
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

IRMINA KŁYS
TEL.: 695 282 631
E-MAIL: I.KLYS@BRISTOLBUSKO.PL

1. Informacje o firmie:
FONTIA Sp. z o.o.  to właściciel i operator  Hotelu Bristol**** ART & Medical SPA w Busku Zdroju; nowoczesnego, 4-gwiadkowego obiektu, w którym goście  mają do dyspozycji 71 pokoi z 135 miejscami noclegowymi i 42 gabinety zabiegowe wyposażone w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny i SPA.  To unikalny obiekt sanatoryjny, w którym jonizowane powietrze, oczyszczany nanosrebrem basen czy bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G wyróżniają go na tle branży. Goście korzystają z rozbudowanej listy zabiegów z zakresu m.in. balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz szeregu zabiegów SPA na bazie wody siarczkowej.  Ponad 200 dzieł sztuki, zdobiących luksusowe wnętrza oraz ogród rzeźb, które goście mogą podziwiać w trakcie pobytu definiują nowy standard wśród obiektów Medical SPA. To wyjątkowe miejsce, w którym sztuka przeplata się z terapią, a terapia jest sztuką.
Fontia Sp. z o.o. jest również operatorem BRISTOL APARTHOTEL –  pierwszych w województwie świętokrzyskim apartamentów w systemie CONDO, zlokalizowanych w Busku Zdroju.

ZAŁĄCZNIKI
-     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
-     Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
-     Załącznik nr 3 – Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe fontia (dokument głowny)
Zapytanie ofertowe fontia (załącznik nr 1 formularz ofertowy)
Zapytanie ofertowe fontia (załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitalowych)
Zapytanie ofertowe fontia (załącznik nr 3 wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia)

Bristol Busko-Zdrój ****

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez FONTIA Sp. z o.o., 1 Maja 1, 28-100, Busko Zdrój Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane