+48 41 33 030 33

REGULAMIN KONKURSU walentynki2019

01 Sty 2018

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą (dalej: „Konkurs”), FONTIA Sp. z o.o. ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce NIP 959-14-57-812  zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Funpageu Hotelu Bristol Art. & Medical SPA na facebooku (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§2

Przedmiot i czas Konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu przedstawionego przez Organizatora zadania polegającego na : dodaniu komentarza pod postem konkursowym o treści „ Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać” 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 07-02-2019 i kończy się w dniu 12-02-2019   (trwa 6 dni), przy czym wyłonienie zwycięzców, ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje na zasadach wskazanych w § 4 ust. 3 i § 6 ust. 1 Regulaminu.

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:

a) dodaniu komentarza pod postem konkursowym o treści „ Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać” 

5. W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników Konkursu zawierającego w ocenie Komisji Konkursowej takie same lub istotnie podobne uzasadnienia wyboru zwycięzcy  , w Konkursie bierze udział Uczestnik, który dokonał pierwszego chronologicznie Zgłoszenia. Decyzja Komisji Konkursowej odnośnie istnienia tożsamości lub podobieństwa nadesłanych zgłoszeń jest uznaniowa i ostateczna.

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego danych na profilu Facebookowym oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

§ 4

Przebieg Konkursu

1. Rywalizacja w ramach Konkursu rozpoczyna się z dniem 07-02-2019 i kończy się 12-02-2019 roku.

2. Spośród zgłoszonych w ramach Konkursu komentarzy  zostanie wyłoniony 1 (jeden) , który w ocenie Komisji Konkursowej będzie najciekawszy. Uczestnik, którego wiadomość  zostanie  wybrana przez Komisję Konkursową stosownie do zdania poprzedniego zostaje zwycięzcą  i uzyskuje prawo do Nagrody zgodnie z decyzją Komisji.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców na profilu Hotelu Bristol Art. & SPA na Facebooku, w terminach wskazanych w § 6 ust  1 Regulaminu.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania do niego przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3, przesłać zwrotną wiadomość e-mail z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostanie poproszony w otrzymanym e-mailu, w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie Nagrody, danych właściwego naczelnika urzędu skarbowego, numeru identyfikacji podatkowej i PESEL. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wydania Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Sponsora.

§ 5

Nagrody

1. Fundatorem  nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Zwycięzcy otrzymują nagrody ,(dalej „Nagroda”) w postaci dwuosobowej kolacji w restauracji Hotelu Bristol Art. & Spa

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 24zł,

3. Organizator Konkursu ma obowiązek przekazać do właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który to podatek potrącony zostanie z wygranych nagród pieniężnych .

4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

5. Nagrody doręcza na własny koszt i odpowiedzialność Organizator po zakończeniu Konkursu.

§ 6

Ogłaszanie wyników i Komisja Konkursowa

 

1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 13-02-2019

2. Komisja Konkursowa składa się z trojga członków powoływanych przez Organizatora.

§ 7

Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

1. W przypadku, gdy pomysły lub jakikolwiek ich element, stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe i z chwilą jego przystąpienia do Konkursu:

 - Udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na cały czas trwania tych praw, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wykorzystywanie utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a)utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych wewnętrznych i zewnętrznych;

d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, z umożliwieniem użytkownikom sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia utworu w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie;

e) udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu komórkowego (w tym WAP) zarówno poprzez odpłatne lub nieodpłatne zwielokrotnianie w pamięci telefonu, jak i innego urządzenia o podobnym przeznaczeniu i dalsze z niego korzystanie;

f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Sponsora, w tym w ramach dozwolonej reklamy lub promocji produktów Sponsora, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;

- Udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzenie i korzystanie z utworów zależnych względem życzeń lub jej części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a –f powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów;

- Udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie prawa w jego imieniu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do życzeń lub ich części;

- Zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych względem życzeń lub ich części, w szczególności wyraża zgodę na ich wykorzystywanie bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu uzasadnienia wyboru zwycięzcy wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa bądź dobra osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie nieskuteczne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 2 do 3 -a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia ich z Konkursu na każdym jego etapie, oraz po jego zakończeniu, w tym prawo do pozbawienia Uczestnika, który je zgłosił prawa do przyznanej mu Nagrody.  

6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach Konkursu Myśli. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej –w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim –Życzenia.

§ 8

Polityka Prywatności

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, a także –jeżeli Uczestnik wyraził zgodę - w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników. FONTIA Sp. z o.o. ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce NIP 959-14-57-812

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 31-03-2019 roku wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres FONTIA Sp. z o.o. ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce z dopiskiem „Konkurs” O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

5. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

a) za treść wpisów w mailu

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;

c) w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem --wskazanym w § 9 ust. 1 Regulaminu), zostaje również udostępniony na Stronie Konkursowej.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Bristol Busko-Zdrój ****
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij