Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 

Klauzula informacyjna Medical Center

Drogi Kliencie/Pacjencie,

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fontia Sp. z o. o., adres: 1 Maja 1, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41/330 30 33, mail: recepcja@bristolbusko.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@bristolbusko.pl lub telefonicznie: 41/370 58 77
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. świadczenia usług na podstawie art.6 ust.1 lit. b (RODO);
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania udzielaniem świadczeń na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO, w związku z przepisami Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U.  2018 poz. 800);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.              
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe, dostawca hostingu, firma IT.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 6 lat, a w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody- do momentu jej cofnięcia. Dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku.

 

INSPEKTOR RODO
Dorota Kozieł
mail: iod@bristolbusko.pl,
tel: 41/370 58 77. 

Cookie-Einstellungen verwalten
Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert